1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MGP GARAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-102) przy ul. Sztabu Powstańczego 7/4, Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928923, NIP: 6312700609, REGON: 520290679 (dalej „MGP” lub „Administrator”).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 3. organizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, wydania Nagrody – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 4. weryfikacji prawdziwości oświadczeń wymaganych dla uczestnictwa w Konkursie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 5. przesyłania treści marketingowych  – wówczas podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przy czym, jeżeli do przesyłania treści marketingowych wymagane jest uzyskanie od Administratora zgody Użytkownika, wówczas przetwarzanie odbywa się do momentu cofnięcia tych zgód;
 6. dochodzenie i obrony ewentualnych roszczeń  – przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 7. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko zaufane podmioty, w szczególności:
 8. dostawcy MGP, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne i marketingowe;
 9. podmiotu współpracujące z MGP oraz podmioty powiązane z MGP osobowo lub kapitałowo.
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, a w przypadku wyrażenia zgody nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia tej zgody.
 11. Posiadają Państwo prawo do:
 12. dostępu do treści swoich danych,
 13. sprostowania danych,
 14. usunięcia danych;
 15. ograniczenia przetwarzania danych,
 16. przenoszenia danych,
 17. wniesienie sprzeciwu.

Powyższe uprawnienia mogą zostać zrealizowane poprzez kontakt z Administratorem mailowo pod adresem: kontakt@mgp-garage.pl.

 • Posiadają Państwo cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu w jakim zostały pozyskane.